Onze klanten geven ons een tevredenheidsscore van    8,4 /10

Privacy statement

Wij houden uw privégegevens en die van uw medewerkers echt privé. In deze privacy policy vertellen we u zo duidelijk mogelijk hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Om onze diensten zo goed mogelijk aan u en uw medewerkers te leveren vragen we op onze website www.tintelingen.nl en in uw webshop op www.mijntinteling.nl gegevens van u. Welke persoonsgegevens we van u vragen en waarvoor wij deze gebruiken vertellen we u hieronder zo compleet en helder mogelijk.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens

Tintelingen doet er alles aan om uw gegevens en de persoonsgegevens van uw medewerkers te beschermen. We gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecomwet. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw medewerkers
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Alleen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, waar dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren

Als Tintelingen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactpagina.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Tintelingen BV, gevestigd aan de Corridor 11, 5466 RB Veghel. Tintelingen is een 100% dochteronderneming van Sligro Food Group Nederland BV.

Welke gegevens verwerken wij?

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, werk- of thuisadres, telefoonnummer, het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht)
 • Cookies (zie onze cookie statement)
 • Inlogcode en wachtwoord
 • De naam van de organisatie waarvoor u werkt of die u vertegenwoordigt, uw functienaam of functietitel
 • Gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van facturen, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, inclusief factuur- en afleveradressen en eventueel creditcard- en/of bankdetails, alleen wanneer u diensten of producten van ons afneemt
 • Informatie die te maken heeft met het soort browser, OS of type device dat u gebruikt om onze website te bezoeken
 • Het IP-adres waar vandaan u onze website en/of webshop benaderd
 • Opnames van telefoongesprekken die u heeft met onze klantenservice of onze salesafdeling
 • Alle andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt

Hoe gebruiken we deze informatie en op basis waarvan doen we dat?

We verwerken de persoonsgegevens als hierboven genoemd om de volgende redenen:

 • Voor servicedoeleinden: om uw bericht te kunnen opvolgen en u over de vervolgstappen te kunnen informeren
 • Voor relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden (u te informeren over de laatste nieuwtjes over Tintelingen en relevante diensten, marketing en het meten van respons op onze marketingacties, het beheer van ons CRM en het verbeteren van het functioneren van onze website)
 • Om verkoopbevorderende activiteiten te ontplooien
 • Om een adequate klantenadministratie en debiteurenbeheer te kunnen voeren
 • Voor interne controle en bedrijfsbeveiliging

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten met onze klanten
 • Het voldoen aan onze wettelijk verplichtingen
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze klanten te kunnen (blijven) verlenen
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan de bezoekers van onze website te kunnen (blijven) verlenen en om onze website zo goed mogelijk te gebruiken en om onze relaties
 • Het behartigen van uw gerechtvaardigde belang om de juiste informatie te verkrijgen
 • Het gerechtvaardigd belang van Tintelingen om onze eigendommen te beveiligen

Tintelingen gebruikt contactgegevens van zijn bestaande klanten voor het versturen van servicemails en het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events. U kunt zich voor de mails met commerciële informatie altijd afmelden of uw voorkeuren instellen door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan klantenservice@tintelingen.nl.

Tintelingen gebruikt contactgegevens van andere relaties dan zijn klanten voor het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan klantenservice@tintelingen.nl. Wij zullen u na drie jaar weer opnieuw toestemming vragen voor het gebruik van uw contactgegevens.

Met wie delen we deze informatie?

Tintelingen verstrekt persoonsgegevens aan partners die specifieke onderdelen van onze overeenkomst uitvoeren. Deze partners zijn onze drukker, onze fulfilment partner, onze IT partner en onze klantenservice partner. Al deze partners hebben zich uitdrukkelijk geconformeerd aan deze privacyverklaring. Anders dan aan deze partners verstrekt Tintelingen geen persoonsgegevens aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Tintelingen daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Wij gebruiken uw gegevens evenmin om bij te houden welke advertenties interessant voor u zijn of om advertenties te laten aansluiten bij uw interesses.

Tintelingen gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. Voor meer informatie over deze leveranciers kunt u contact met ons opnemen via privacy@tintelingen.nl. Ook kan het voorkomen dat derde partijen, zoals onze accountant, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van door Tintelingen en/of Sligro Food Group verstrekte opdrachten en/of toezichthoudende taken die zij ten aanzien van Tintelingen en/of Sligro Food Group vervullen. Tintelingen heeft met alle partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, afspraken gemaakt, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van Tintelingen en deze privacyverklaring.

Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derden de gegevens alleen gebruiken op een manier die en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen. En alleen in overeenstemming met deze Tintelingen-privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen. Daarbij kijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy zo veel mogelijk kunnen respecteren.

Als wij uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Tintelingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden opgeslagen We houden bepaalde termijnen aan, waarna we deze gegevens verwijderen:

 • Als u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief of toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 2 jaar. Ook wanneer u op een gegeven moment beslist dat u de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van uw verzoek.
 • Als u een klant van ons bent, bewaren we uw gegevens gedurende de overeenkomst die u met ons bent aangegaan en daarna nog 12 maanden. Als u Tintelingen heeft gekocht, bewaren we uw gegevens 7 jaar, vanwege de fiscale bewaartermijn.
 • Als u een potentiële klant bent en u uitdrukkelijk ermee heeft ingestemd dat wij contact met u opnemen, bewaren we uw gegevens totdat u zich afmeldt of na 12 maanden vanaf het tijdstip waarop u voor het laatst met ons contact heeft gehad.
 • Inactieve klantaccounts verwijderen we in elk geval na 7 jaar.
 • Fiscale regelgeving verplicht ons om onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.
 • Opgenomen telefoongesprekken verwijderen we standaard na 30 dagen, tenzij we een wettelijke verplichting hebben om een gesprek langer te bewaren.
 • Camerabeelden bewaren we niet langer dan 4 maanden. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting.

Daarnaast geldt dat Tintelingen in bepaalde gevallen uw gegevens langer zal bewaren dan hierboven aangegeven indien dat verplicht is op grond van een wettelijke regeling of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, bijvoorbeeld om klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Waar slaan we uw gegevens op?

De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, worden in principe altijd opgeslagen in Nederland en Europa.

Het kan in uitzonderingsgevallen voorkomen dat gegevens worden overgedragen naar en worden opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kunnen in die gevallen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. In dat geval zal de wetgeving over gegevensbescherming van het derde land door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of zullen er andere toepasselijke waarborgen zijn ingesteld. Verdere informatie is verkrijgbaar bij onze privacycoördinator, via privacy@tintelingen.nl.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengen.

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, aan de privacycoördinator van Tintelingen. Deze is te bereiken via privacy@tintelingen.nl. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt.

Waar kunt u meer informatie krijgen over de wijze waarop Tintelingen met uw persoonsgegevens omgaat?

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten, kunt u zich wenden tot de privacycoördinator van Tintelingen. Deze is te bereiken via privacy@tintelingen.nl

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop Tintelingen met uw vragen, bezwaren of klachten omgaat, kunt u een klacht indienen bij Tintelingen. U kunt zich daartoe richten tot klantenservice@tintelingen.nl. In het geval dat u ook daarna nog niet tevreden bent over de wijze waarop Tintelingen met uw klacht is omgegaan, kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

 
Scroll naar boven